AI i HR - Hvordan AI og maskinlæring forandrer HR-bransjen

Jobylon AI Fremtidens måte å jobbe på

Kunstig intelligens (AI) forventes å forandre nesten alle bransjer, også innen HR. Mange HR- og rekrutteringsavdelinger har begynt å innlemme kunstig intelligens i den daglige arbeidsflyten for å øke effektiviteten og unngå å sakke akterut i forhold til konkurrenter som allerede har tatt i bruk AI-teknologi.

76 % av HR-lederne mener at hvis de ikke tar i bruk kunstig intelligens i løpet av de neste ett til to årene, vil de ikke lykkes like godt som organisasjoner som har tatt det i bruk. Med disse tallene og spådommene i bakhodet ser vi i denne artikkelen på hvordan AI endrer HR-landskapet, og gir innsikt i hvordan HR-team kan integrere AI og maskinlæring i daglige gjøremål. 

getty-images-SdaYKNBkXEg-unsplash (1)

Hvordan AI kan brukes i personalarbeidet 

Kunstig intelligens kan tilføre stor verdi til HR-prosesser og forenkle aktiviteter knyttet til både rekruttering og medarbeideradministrasjon. I tillegg til å brukes til administrative og operative oppgaver kan AI også gi verdifull strategisk innsikt. Til tross for den generelle erkjennelsen av at kunstig intelligens har potensial til å forbedre HR-arbeidet, er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan man skal bruke kunstig intelligens og få mest mulig ut av mulighetene.

Selv om man fortsatt er bekymret for at AI kan føre til at arbeidsplasser forsvinner, er det noen som mener at det snarere er snakk om en rolleforskyvning enn et tap av arbeidskraft. I stedet for å se på kunstig intelligens og ny teknologi som en trussel mot det daglige arbeidet, er det mer konstruktivt å se på dem som verktøy for å øke ytelsen og produktiviteten. Når det gjelder HR- og TA-funksjoner, er det mange oppgaver som egner seg godt for AI og automatisering, noe som frigjør tid til oppgaver som er bedre egnet for menneskelige hjerner og kompetanse. 

I rapporten Navigating 2024's Recruitment Trends oppfordrer AI- og talenteksperten Hung Lee fra Recruiting Brainfood HR-ledere (og alle arbeidstakere, for den saks skyld) til å "aggressivt bruke AI i vår egen arbeidsflyt i dag, for det kommer til å skje uansett om vi ønsker det eller ikke". Lee advarer imidlertid mot å bruke kunstig intelligens bare for å øke produksjonen, men foreslår at man investerer den innsparte tiden og ressursene strategisk på områder som gir organisasjonen konkret verdi.

AI som drivkraft for organisatorisk suksess 

Det er flere viktige aspekter å ta hensyn til for at kunstig intelligens skal være til størst mulig nytte for bedriften og HR- og rekrutteringsfunksjonene. Men et viktig første skritt er å forstå virksomhetens spesifikke behov. Å forstå hvorfor, hvordan og hvor ulike AI-verktøy og -løsninger kan brukes, er nødvendig for å gjøre AI-teknologien til en verdifull ressurs for organisasjonen. 

En vanlig løsning for HR-avdelinger i dag er å investere i programvare som integrerer AI og maskinlæring. Disse plattformene kan automatisere og effektivisere ulike aspekter av den daglige driften. Selv om funksjonene kan variere, dekker de ofte oppgaver som utlysning av stillinger, innhenting av kandidater, utvelgelse og analyse.

Store språkmodeller, som ChatGPT, er eksempler på AI-verktøy som kan brukes til å effektivisere visse HR-prosesser. Det er imidlertid viktig å undersøke og sammenligne ulike AI-verktøy og -løsninger for å velge det som passer best til bedriftens behov og utfordringer.

Nøkkeltall for AI i HR:

Fordelene ved å bruke AI i HR

Det er ingen tvil om at AI kan være en fordel for HR-avdelinger. Her er noen av de viktigste fordelene:

Tidseffektivitet

Tidseffektivitet er en av de største fordelene ved å bruke kunstig intelligens og automatisering i det daglige arbeidet til HR. AI- og automatiseringsløsninger kan hjelpe til med tidkrevende oppgaver og gi HR-medarbeidere tid til å fokusere på aktiviteter der deres faglige og menneskelige kompetanse er nødvendig.  

Rekrutteringsprosessen er et godt eksempel på hvordan AI og maskinlæring kan spare tid. I stedet for å gå gjennom hauger av søknader fra hundrevis eller tusenvis av kandidater manuelt, kan AI-integrerte programmer sortere og anbefale kandidater med relevante evner og erfaring for en spesifikk stilling. Selv om AI er ypperlig til å behandle store datamengder, anbefales det alltid at AI-støttede aktiviteter, spesielt ansettelsesbeslutninger, overvåkes av mennesker. 

Kostnadseffektivitet 

AI-verktøy kan brukes til å utføre oppgaver på en brøkdel av den tiden det ville tatt mennesker. Store datamengder kan analyseres og oppsummeres, og mønstre kan identifiseres i løpet av sekunder. AI kan finne de mest effektive kildene for å finne de beste talentene og gi deg indikasjoner på hvor du bør fokusere innsatsen og budsjettet. Ved å gjøre oppgavene raskere kan AI hjelpe organisasjoner med å spare penger og fordele menneskelige og materielle ressurser på en bedre måte. 

Reduksjon av skjevheter

Et annet fordelaktig aspekt ved bruk av kunstig intelligens i HR er å redusere skjevheter i rekrutteringsprosessen. Ved å prioritere kvalifikasjoner og ferdigheter først kan kunstig intelligens bidra til en mer inkluderende ansettelsesprosess. Ved å filtrere bort personlig informasjon som alder, kjønn, adresse og andre private opplysninger fra søknadene, kan HR-medarbeidere ta avgjørelser utelukkende basert på kvalifikasjoner.

Men spørsmålet om skjevheter i kunstig intelligens er fortsatt omdiskutert. Det finnes studier som viser at kunstig intelligens kan være forutinntatt i utvelgelsesprosessen, noe som kan resultere i mindre mangfoldige team når den prøver å matche den "ideelle kandidatprofilen". Det finnes ulike underliggende teorier om årsakene til skjevheter i AI. Den kanskje mest etablerte har å gjøre med opplæringsdataene. Hvis opplæringsdataene inneholder skjevheter, er det en risiko for at AI gjenskaper og viderefører disse skjevhetene i beslutningsprosessene.

Forbedret medarbeideropplevelse

AI-verktøy og -løsninger kan brukes til å forbedre medarbeideropplevelsen og holde på de ansatte. De ansatte kan slippe repetitive administrative oppgaver, effektivisere arbeidet og få nye, relevante tekniske ferdigheter. Å investere tid og ressurser i medarbeideropplevelsen er bra for de ansattes velvære, men det styrker også employer brand og gir fordeler som naturlig følger med en velfungerende stab.

Hvordan HR-team bruker kunstig intelligens 

Kunstig intelligens kan brukes til en rekke oppgaver og områder innen HR. Nedenfor finner du noen av de vanligste bruksområdene.

Rekruttering av talenter 

Bruk av kunstig intelligens til rekruttering er blant de mest utbredte bruksområdene innen HR. En moderne, AI-integrert rekrutteringsplattform er et eksempel på en løsning som kan effektivisere rekrutteringsprosessen. AI-aktiverte løsninger kan effektivisere hele rekrutteringsprosessen, som illustrert nedenfor:

 • Sourcing: AI og maskinlæringsteknologi kan identifisere egnede kandidater ved å søke i databaser og på nettplattformer etter relevante ferdigheter og kompetanser. Dette bidrar til å finne passive kandidater som kanskje ikke ville ha søkt ellers.

 • Intervjuer: AI-integrerte og automatiserte løsninger effektiviserer logistikken rundt planlegging av intervjuer og kan generere relevante intervjuspørsmål.

 • Screening: AI kan hjelpe deg med å sortere blant et stort antall søkere og gjøre vurderinger basert på kvalifikasjoner, slik at du finner de kandidatene som passer best til jobbens krav.

Administrativ HR

Automatisering av administrativt arbeid øker ikke bare effektiviteten, men frigjør også tid til oppgaver der det er behov for profesjonell ekspertise. AI og automatisering kan være nyttig i ulike administrative HR-oppgaver:

 • Datahåndtering: Håndtering av store datamengder kan være både utfordrende og tidkrevende. Automatisering av oppgaver som oppdatering og vedlikehold av interne datasett med korrekt informasjon er et eksempel der AI-teknologi kan være en stor fordel.
 • Kommunikasjon med kandidatene: Kandidatkommunikasjon er en viktig del av rekrutteringsprosessen. AI-integrerte løsninger kan brukes til å sende kandidater informasjon automatisk gjennom hele ansettelsesprosessen, slik at kandidatene ikke blir glemt på grunn av menneskelige feil. 
 • Planlegging: Det kan være vanskelig å koordinere møtetidspunkter. Automatiserte planleggingsverktøy kan forenkle prosessen ved å finne passende tidspunkter for både interne møter og møter med kandidater.  

Ledelse av ansatte

AI kan brukes i ulike deler av personalforvaltningen, blant annet til å støtte læring og utvikling. Ved å vurdere individuelle behov og bruke personlige prestasjonsdata kan AI levere et personlig tilpasset internt kompetansehevings- eller utviklingsprogram. AI-teknologi kan bidra til en arbeidsplass med bedre utviklingsmuligheter og avdekke muligheter for intern mobilitet. 

Et annet aspekt ved personaladministrasjon der AI kan være nyttig, er for å overvåke de ansattes trivsel. Verktøy og løsninger kan gi verdifull innsikt i arbeidsbelastning og medarbeidernes generelle trivsel, slik at teamene kan fordele ressursene bedre og bidra til et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Insights and results

In today's data-driven landscape, measuring results and processes plays a crucial role in daily HR operations. Integrating AI and automation into recruiting and employee performance metrics can provide valuable insights, optimise processes, and boost results and efficiency. Modern AI and automation solutions can also make it easier to efficiently manage large sets of data, creating opportunities for better data handling and analysis.  

Innsikt og resultater

I dagens datadrevne landskap spiller måling av resultater og prosesser en avgjørende rolle i det daglige HR-arbeidet. Integrering av AI og automatisering i rekrutterings- og prestasjonsmålinger kan gi verdifull innsikt, optimalisere prosessene og øke resultatene og effektiviteten. Moderne AI- og automatiseringsløsninger kan også gjøre det enklere å håndtere store datamengder på en effektiv måte og skape muligheter for bedre datahåndtering og analyse.  

Bekymringer ved bruk av kunstig intelligens i HR

Selv om AI og automatisering gir store fordeler på HR-området, er det viktig å være klar over potensielle risikoer og utfordringer knyttet til teknologien.

 • Endring av roller: Integrering av kunstig intelligens og automatisering i en bredere organisasjonsstrategi og drift kan føre til at visse roller må erstattes eller endres. Derfor er det viktig å omskolere de ansatte og oppdatere rolleforventningene slik at de er i tråd med det nye HR-landskapet. Ifølge en studie fra IBM anslår ledere at 40 % av arbeidsstyrken må omskoleres som følge av implementering av kunstig intelligens og automatisering i løpet av de neste tre årene.

 • Ansattes personvern: Selv om AI-løsninger gjør det mulig å måle de ansattes prestasjoner, er det viktig å ta hensyn til personvernet. En strategi er å involvere de ansatte i forståelsen av datainnsamlingsprosessene og formålet med dem. I tillegg er det viktig å ta hensyn til de ansattes tilbakemeldinger og gjøre nødvendige justeringer basert på deres synspunkter.

 • Erstatter menneskelig ekspertise: Selv om kunstig intelligens er en verdifull ressurs for å forbedre den generelle HR-effektiviteten, er det viktig å forstå at kunstig intelligens ikke kan erstatte menneskelig ekspertise. I stedet bør den betraktes som et verktøy. HR-medarbeidernes erfaring og kunnskap er fortsatt viktig for å sikre at HR-arbeidet holder høy kvalitet.
 • Etikk og lovlighet: Som med de fleste teknologiske fremskritt henger lover og regler ofte etter. Det gjøres stadig fremskritt når det gjelder etiske og juridiske problemstillinger knyttet til kunstig intelligens, noe initiativer som EUs AI Act er et eksempel på. Det vil helt sikkert komme nye lover, og det er derfor viktig at bedriftene holder seg informert og følger med på utviklingen for å sikre at bruken av kunstig intelligens er etisk og juridisk korrekt. 

tim-gouw-1K9T5YiZ2WU-unsplash

AIs innvirkning på HR

Man kan trygt si at kunstig intelligens har stor innvirkning på HR, og at den kan endre flere aspekter ved bransjen. Fordelene ved å bruke AI-teknologi i det daglige HR-arbeidet er mange, og kan være til fordel for både bedrifter og ansatte. 

AI spiller allerede en viktig rolle i dagens HR-bransje, og den forventes bare å vokse. Det betyr at AI vil fortsette å påvirke hvordan HR-team ansetter, kommuniserer med medarbeiderne og håndterer ulike prosesser. Etter hvert som AI blir en mer og mer integrert del av HR-arbeidet, er det viktig å holde seg oppdatert på utviklingen av AI, hvordan det tas i bruk og hvilke konsekvenser det får. 

I takt med at kunstig intelligens blir mer integrert og brukt i HR-arbeidet, øker også forventningene fra kunder, ansatte og kandidater om at den brukes effektivt. I en bransje som omfavner ny teknologi for raskere og mer nøyaktig arbeid, er det viktig at virksomheten din tilpasser seg og ligger i forkant.

Hvordan vil AI forme HR i fremtiden?

Fremtidens HR-arbeid er nært knyttet til utviklingen av kunstig intelligens. Det er sannsynlig at kunstig intelligens vil fortsette å forandre HR-arbeidet og gjøre rekruttering, talentutvikling og personalforvaltning mer effektivt. HR-medarbeidere kan forvente strømlinjeformede prosesser og et stadig mer datadrevet fokus, noe som fører til et mer dynamisk og fartsfylt HR-landskap. Etter hvert som flere og flere HR-avdelinger integrerer AI i den daglige driften, er organisasjoner mer eller mindre nødt til å ta i bruk AI-teknologi for å holde seg konkurransedyktige. 

Det er imidlertid viktig å understreke at AI-teknologi ikke kommer til å erstatte behovet for HR-medarbeidere i nær fremtid. Menneskelige perspektiver og erfaringer innen HR spiller en avgjørende rolle for å opprettholde en HR-funksjon av høy kvalitet og bidra til at selskaper trives og vokser. 

Oppsummering og de viktigste erfaringene

Her er noen viktige tips om hvordan AI omformer HR-bransjen, og hva du kan gjøre for å gjøre AI-teknologi til en naturlig del av organisasjonen: 

 • Kjenn behovene dine: For å lykkes med å implementere AI i HR-organisasjonen, er det viktig å finne ut hvorfor dere ønsker å bruke AI og hva dere vil oppnå med teknologien.

 • Strømlinjeformet drift: Kunstig intelligens kan forbedre HR-virksomheten betydelig, blant annet når det gjelder rekruttering, talentforvaltning og reduksjon av administrative oppgaver.

 • Tids- og kostnadsbesparelser: AI kan bidra til tidseffektivitet og kostnadsbesparelser ved å automatisere tidkrevende oppgaver som CV-screening og planlegging.

 • Inkluderende rekruttering: Når AI brukes riktig, kan det bidra til en mer inkluderende rekrutteringsprosess ved å prioritere kompetanse og kvalifikasjoner fremfor personopplysninger.

 • Datadrevet innsikt: Integrering av kunstig intelligens og automatisering i HR gir verdifull datadrevet innsikt, optimaliserer prosesser og bidrar til generell effektivitet i datahåndteringen.

 • Tilpasning og forventninger: Det er avgjørende å holde seg oppdatert på de nyeste trendene innen AI-teknologi for å sikre at bedriftene innfrir de økende forventningene i en bransje i stadig utvikling.

AI er kommet for å bli, og det er viktig å vite hvordan man best kan bruke AI til å forbedre HR-prosessene. Etter hvert som kunstig intelligens blir en integrert del av HR-bransjen, er det viktig å utnytte mulighetene den gir, samtidig som man erkjenner at den er et verktøy og ikke en erstatning for menneskelig ekspertise. Ved å utnytte fordelene og samtidig være klar over begrensningene kan virksomheter tilpasse seg utviklingen og innfri de økende forventningene til bruk av kunstig intelligens i HR-arbeidet.

Sist oppdatert:

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

g2_spring_2023_website

Få en personlig demo

Se hvordan Jobylon kan hjelpe deg med å forenkle rekrutteringsprosessen
Bestill en demo