Rekrutteringsstrategi - Våre beste tips

Mina Gaarud Houge Rekruttering HR-ordliste

Rekrutteringsstrategi er en nøkkelfaktor for virksomhetens rekruttering både i vekst og suksess. Den angir hvilke rekrutteringsbehov selskapet har, hva man ønsker å oppnå, og hvordan man planlegger å komme dit. Her er våre beste tips for å lage og implementere en effektiv rekrutteringsstrategi.

Blog Image 37

Hva er en rekrutteringsstrategi?

Ifølge G2, er rekrutteringsstrategi en plan som beskriver selskapets rekrutteringsbehov, mål og metoder. Det inkluderer detaljer som budsjettering, måling av resultater, metoder, taktikker for å identifisere og tiltrekke potensielle kandidater og hvordan man håndterer likestilling og mangfold 

Hvorfor er en rekrutteringsstrategi viktig?


Effektivisere rekrutteringsprosessen:
Med en god strategi på plass, kan rekrutteringsprosessen bli mer effektiv. For eksempel kan organisasjonen redusere time-to-hire, eller forbedre kvaliteten på kandidatene som blir vurdert.

Tiltrekke toppkandidater: Ved å tydelig fremme bedriftskultur og verdier, effektivisere søknadsprosessen, og gi klare og detaljerte stillingsbeskrivelser, kommer du langt i å tiltrekke topptalenter. Ikke minst reduserer man risikoen for feilrekruttering. 

Reduserte rekrutteringskostnader: Ved å bruke effektive rekrutteringsmetoder, sparer du tid og penger i rekrutteringsprosessen.

Forbedre kandidattopplevelsen: Tidsriktig og transparent kommunikasjon gjennom hele rekrutteringsprosessen forbedrer kandidatenes opplevelse og bygger tillit og positive relasjoner med potensielle kandidater.

Strategisk planlegging for fremtiden: En god rekrutteringsstrategi tar hensyn til organisasjonens fremtidige behov og vekstplaner. Dette kan bidra til å sikre at organisasjonen er godt posisjonert for fremtiden.

Øker mangfold og inkludering: En godt planlagt rekrutteringsstrategi kan også bidra til å øke mangfoldet og inkluderingen i organisasjonen. Dette kan være ved å målrette rekruttering mot underrepresenterte grupper, eller ved å ha prosesser på plass for å eliminere fordommer i rekrutteringsprosessen.

Slik skaper du en rekrutteringsstrategi

Her er noen trinn som kan hjelpe deg med å lage en effektiv rekrutteringsstrategi:

1. Tydelige mål 

En rekrutteringsstrategi legger vekt på den kompetansen som er ønskelig for fremtiden, og hvordan rekrutteringsprosessen kan utformes for å nå disse målene. Dette kan inkludere spesifikke faglige kvalifikasjoner, bakgrunn, kjønn, alder, utdanning eller mangfold. Det er viktig å ha konkrete mål som du kan måle fremgang mot. Disse målene bør følges opp og måles regelmessig for best resultat. 

2. Fremtidige rekrutteringsbehov

Identifiser fremtidige rekrutteringsbehov. Dette kan inkludere sesongbasert rekruttering, behov for økt kompetanse, og planlagt opp- eller nedbemanning.

3. Budsjett

Sett opp et budsjett som gir en estimert kostnadsoversikt over alle rekrutteringsrelaterte aktiviteter. Budsjettet kan inneholde alt fra annonsering av ledige stillinger til bruk av rekrutteringsbyrå.

4. Sett en realistisk tidplan

Tenk på hvilke ledige stillinger du ønsker å fylle så snart som mulig og hvilke stillinger du kan fylle i løpet av året. Undersøk og vurder hvilke stillinger som vanligvis er vanskeligere å finne de riktige kandidatene til, og hvilke stillinger som vanligvis er lettere å fylle.

5. Rekrutteringsprosessen for ulike stillinger

Definer ulike rekrutteringsprosesser basert på de forskjellige stillingene du rekrutterer til. 

6. Likestilling og mangfold

Lag klare retningslinjer for å sikre likestilling og mangfold i rekrutteringsprosessen.

7. Unngå diskriminering

Lag et system for å unngå diskriminering på grunnlag av kjønn, alder, religion, nasjonalitet, seksuell orientering, osv. Et forslag for å unngå diskriminering i rekruttering er å implementere anonym rekruttering. Vi, i Jobylon, ser en økende trend blant selskaper som bruker anonym rekruttering opp til et visst steg i rekrutteringsprosessen, og ser at dette gir gode resultater. 

8. Måling av resultater

Å rekruttere de riktige talentene er avgjørende for en organisasjon sin suksess. Effektivitet og suksess i rekrutteringen kan måles ved hjelp av ulike nøkkeltall og KPIer (Key Performance Indicators). Disse verktøyene gir oss verdifull innsikt i hvordan vi presterer og hvor vi kan forbedre oss. Her er noen av de mest brukte og effektive målene som kan brukes for å vurdere rekrutteringsprosessen:

  • Tid til ansettelse: Hvor lang tid det tar å fylle en ledig stilling, fra utlysning til aksept av tilbud.

  • Kostnad per ansettelse: Kostnadene knyttet til å rekruttere og ansette en ny medarbeider, inkludert annonsering, rekrutteringsbyrå og andre utgifter.

  • Antall kandidater intervjuet: Dette representerer hvor mange søkere som blir intervjuet for en jobb sammenlignet med det totale antall søkere. En høy prosentandel av søkere som blir intervjuet tyder på en grundig og selektiv prosess for rekruttering.

  • Konverteringsrate: Prosentandelen av kandidater som går videre fra en fase av rekrutteringsprosessen til den neste.

  • Kandidatopplevelse: Kvaliteten på kandidatens opplevelse gjennom rekrutteringsprosessen, inkludert søknadsprosessen, intervjuer, og andre interaksjoner med selskapet.

  • Mangfold: Målt etter kjønn, rase, og alder. En mangfoldig arbeidsstyrke indikerer en vellykket rekrutteringsprosess.

  • Akseptrate for jobbtilbud: Prosentandelen av jobbtilbud som blir akseptert. En høy akseptrate signaliserer en vellykket rekrutteringsprosess.

  • Turnover rate: Prosentandelen av ansatte som forlater selskapet innenfor en gitt periode.

For å kunne nå målene, er det viktig for enhver organisasjon å ha de rette menneskene på rett sted. Rekrutteringsstrategien spiller en kritisk rolle i å sikre dette. Den definerer rekrutteringsbehovene, og styrer prosessen for å finne, tiltrekke og ansette de beste talentene på en kostnadseffektiv og tidseffektiv måte. Dette kan bidra til å gi organisasjonen et konkurransefortrinn, og sikre fremtidig vekst og suksess.

Å forme og implementere en vellykket rekrutteringsstrategi krever klar målsetting, innsikt i fremtidige rekrutteringsbehov, budsjettstyring, og tidsplanlegging. Strategien bør være fleksibel og kunne tilpasse seg endringer i virksomheten og markedet, samtidig som den må innebære en aktiv holdning til likestilling, mangfold, og diskriminering. Med kontinuerlig måling og forbedring av resultatene og KPIene, kan du utvikle en strategi som ikke bare tiltrekker og beholder de beste talentene, men også øker produktiviteten og driver virksomheten mot suksess. I sum er en effektiv rekrutteringsstrategi mer enn en metode for å fylle ledige stillinger - den er en katalysator for organisasjonens suksess.

Med kontinuerlig måling og forbedring av resultatene og KPIene, kan du utvikle en strategi som ikke bare tiltrekker og beholder de beste talentene, men som også bidrar til å øke produktivitet og fremme virksomhetens fremgang mot suksess.

Sist oppdatert:

Get the latest updates

Subscribe to the blog to stay updated with the latest content on HR, recruiting, and the future of work

g2_spring_2023_website

Få en personlig demo

Se hvordan Jobylon kan hjelpe deg med å forenkle rekrutteringsprosessen
Bestill en demo